Resen Biomedical Informatics, Inc.


11 F., No. 10, Sec. 1, Zhongshan Rd.
Banqiao Dist., New Taipei City 220067, Taiwan

contact@resen-bio.com

Contact us